Kihl Västergård i Valla socken på Tjörn

 

 

I Axel Emanuel Holmbergs Bohusläns historia och beskrivning  kan man läsa ”Af kronoskattegårdarne tillhörde fordom 1 m:tal Kil Westergård S:t Halfwards kyrka i Opslo.”

Gården står upptagen i jordeböckerna som  Skattehemman. 1674 indrogs hemmanet till Kronan. Man kan läsa följande  i 1698 års jordebok : ”Warit Canickegods till Oppslog domkyrke i Norge och wederkiänt till Cronan A:o 1674” (Oppslog = Oslo). Från Kronan köptes gården till ”skatte” enligt två Kungliga kammar kolige köpebrev, daterade den 13 februari 1739, köpes Kihl Västergård av bönderna Jakob Olsson och Olof Olsson för 100 daler silvermynt (1739 års jordebok).  Den 28/5 1739 ”Jacob Ollsson och Sara Swensdotter i Wästergården Kihl ½ upplåter gården till mågen Lars Gunnarsson och dottern Olug Jacobsdotter.” Lars Gunnarsson f.1705 i Varekilsnäs, Stala och Olug Jakobsdotter f.1721 i Valla, säljer 1753 sin del av Kihl Västergård till Olof Jonsson i Svanvik och flyttar till Herrestad.

Vår släkt kommer sedemera att köpa Jakob Olsson del i hemmanet Kihl Västergård.

Jakob Olsson (f.~1662) – Lars Gunnarsson (f.~1705) – Olof Jonsson (f.~1722) – Nils Vincentsson (f.1737)- Nils Nilsson (när Nils dör övertar änkan Helena Persdotter gården med sin nye man Henrik Jonsson).

Här kommer jag att skriva lite om mina Kihl anor och om många i Kihl som idag har Henrik som sin anfader. Stamträd till Henrik Jonssons Kihl anor.

Henrik Jonsson(f. 1748)Helena Perdotter (f.1743)

Per Henriksson (f. 1779)Anna Olsdotter (f.1777)

Anna-Christina Persdotter (f.1819)Jonas Olsson (f.1813)

Herman Jonasson (f.1853)Albertina Olsdotter (f.1870)

Hjalmar Hermansson(f.1900) Astrid Danielsson (f.1905)

I Verner Ekenvalls bok ”Ortnamnen i Göteborg och Bohuslän VII ” kan man läsa vad namnet Kil betyder och vad man kan hitta när namnet nämns i historien samt hur man stavat namnet i historien. Till exempel att namnet Kijl första gången är omnämnt i Diplomatorium Norvegicum år 1320 när Hr Paal Erikssön ger Kihl på Tjörn i gåva till Maria kyrkan i Oslo för Kung Hakon och sina föräldrars själar. Hr Paal hade i sin tur erhållit Kihl av Kung Hakon.

Diplomatarium Norvegicum (volumes I-XXI)

b.01 s.141 Sammendrag:
Kong Magnus stadfæster Hr. Paal Eirikssöns Gave til Mariekirken i Oslo af 4 Markebol Jordegods og den Fjerdepart af Kantslerembedets Sportler i Elvesyssel, som Kong Haakon havde givet ham.Kilde: Efter Orig. p. Perg. i Dipl. Arn. Magn. i Kbhvn. fasc. 51. No. 15.
Paals Brev vedhænger ikke.Nummer: 161.Dato: 9 April 1320. Sted: Tunsberg.Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Magnnus med guðrs miskun Noregs Swyia ok Gota konongr
sendir allum mannum þeim sæm þetta bref sea eda h/oe/yra Q. G. ok sina, ver saom opet bref vndir secreto vyrdulegs herra Hakonar kon- ongs modor fadur vars hins kærazsta, þat sæm vtt var gefuit j Oslo, tyrsdagen nesta eftir Bartholomei mæsso, a seiautianda are rikis hans, ok vattar at hann hafde gefuit herra Pale Eriks syni fiordongen af aleighumalom allum, þegngilldum, brefuabrotom ok fridkaupum j Elf- uarsyslu. Þar med saom ver opet bref þat sæm hær fylgir varo brefue vndir insiglum herra Pals Eriks sonar, herra Sigurdar Orms sonar, herra Biarna Audunar sonar, herra Anunðar Borghars sonar, herra Gudþorms loghmanz j Tunsbergi, ok herra Hakonar Oghmunðar sonar, j hueriu er vattar at herra Pall hefuir gefuit Mariekirkiu j Oslo ca- pellu vare, eftir þui sæm sea ma j sealfuu brefueno, fiughura mark- kabol iarðar, þæn fiordong sæm modorfader var gaf herra Pale ok hanum lotnadezst sæm hann tede oss, af aleigumalom, þegngilldum, brefuabrotom ok fridkaupum sæm fyr segir. Þui vilium ver at aller men viti at ver staðfestom fyrsagda giof herra Pals, ok fulkomlega firir- biodom huerium manne hana at riufua eda rofsmen till at fa nema sa
er þat gerer vili sæta vare obliðu. Var þetta bref gort j Tunsbergi,
odensdagen nesta eftir Quasi modo geniti a fyrsta are rikis vars ok
insiglat oss sealfum hiauerandom Hakon notarius ritade.Tillegg: Bagpaa med Haand fra 15de Aarh.: Vm Kijl vpa Thiorn jadher.
b.06 s.105 Sammendrag:
Hr. Paal Erikssön skjænker 4 Markabol i forskjellige Gaarde i Elvesyssel i Viken til Mariekirken i Oslo for Kong Haakons og sine Forældres Sjæle.Kilde:
Efter Orig. p. Perg. i Danske Selsk. Samling i Kjöbenhavn. Seglene mangle.
Seglremmene indeholde Udkast til Brevet. (Jfr. Dipl. Norv. I. No. 161, hvormed dette Brev för har været forbundet).Nummer: 101.Dato: 4 April 1320. Sted: Oslo.Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Allum mannum þeim sæm þetta bref sea æða h/oe/yra, sændir
Paall Eriks son q. g. ok sina, ek gerer yðr kunnikt at ek hefuer ge-
fuett til Marie kirkiu j Aslo oc hafhent mer oc minum ærfuingium firir saal mins herra Hakonar konongs goðrar aminningar mer ok minum forældrum til salohialpar fiughura marka booll j Ælfua syslo til æuen- leghrar eighnar, oc frials forræðess j þessum iorðum er sua heita;Þiorn j Valla sokn, j Kila tueggia marka booll; j Orðost j Þorps sokn;
j Kirkiu b/oe/ mærkr boll; j Solbærgha sokn, j Jaðre mærkr boll. meðr samþykt minnar fru Jngibiorghu hærtoghinnu j Suia riki, ok raðs mins herra Magnus konongs. oc till sanz vitnisburdar sættu þesser goðer menn sinn jnsighli meðr minu jnsighli er hia varo þessare minni giof gærð oc skipann, herra Sighurðr Orms son, herra Biarne Auðu- nar son, herra Anunðr Borghars son herra Gudþormr loghmadr j Tuns- bærghi, herra Hakon Ogmundar son firir þetta bref er gort var jn fe
b.06 s.106 Ambrosii vm varett j firirnæmdum stad, a fyrsta are mins
virðuleghs herra Magnus konongs fyrnæms.
Tillegg: Bagpaa med anden Haand: Testamentum herra P/aa/ls skiors Eirikssonar.Tillegg: Og yngre: j Þiorn Vikin.

En karta på Västergården 1780.

Länk till Husförhörslängden 1783-84 Kihl

Bland de tidiga Kihlborna kan nämnas Erik Asmundsson, död omkring 1670 han var gift med Marit Börgesdotter.

Erik angives i jordböckerna som färjeman. I marginalen till 1665 års jordebok står för honom antecknat följande:”Färgemandt besitter och niuter fritt för sin färgemandhs tiens skiuts- och arbetspenningarne aff denna gård medh skrifwerne orten, som ähr 6 D:r och 12 öre, efter dhe Kongl: Comis Sariernas Resolution, Daterat Bahuis den 6 Septem:1662”

En färjeförbindelse måste då ha funnits mellan Kihl och Lilla Askerön (Hjalmar Eriksson)

Torpet Tjärtången under Kihl Västergård.

Övriga torp runt Tjärtånge kile

Herman Johanssons gård i Kihl Västergård